עמוד הבית

 

תחומי עיסוק

 

חוקים / מאמרים

 

קישורים

 

צור קשר

 

שאלות ותשובות

 

תנאי השימוש

 

 

 

 

 

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995

 

 

פרק א: פרשנות והוראות כלליות

פרק ב: המוסד לביטוח לאומי

פרק ג: ביטוח ואמהות

פרק ד: ביטוח ילדים

פרק ה: ביטוח נפגעי עבודה 

פרק ו:

פרק ז: 

פרק ח: 

פרק ט

פרק י פרק יא פרק יב
פרק יג פרק יד פרק טו
פרק טז    

 

 

 

 

 

לחזרה לראש הדף - אנא לחץ כאן

 

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

1. הגדרות (1) (תיקון: תשנ"ז7, תש"ס, תשס"ג46,47)

בחוק זה -

"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה;

"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק זה;

"המועצה" - מועצת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

"המינהלה" - מינהלת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

"השר" - שר העבודה והרווחה;

"ועדת העבודה והרווחה" - ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

"בית הדין לעבודה" - כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה;

"אשתו" - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;

"גמלה" - כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;

"חברת מעטים" - כמשמעותה בסעיף 76 בפקודת מס הכנסה;

"חוק ביטוח בריאות" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994;

"חוק בית הדין לעבודה" - חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969;

"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980;

"חוק האימוץ" - חוק אימוץ ילדים, התשמ"א - 1981;

"חוק הגנת השכר" - חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958;

"חוק המשטרה" - חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א - 1981;

"חוק הנוער" - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א - 1971;

"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט1959- (נוסח משולב);

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז - 1977;

"חוק העמותות" - חוק העמותות, התש"ם - 1980;

"חוק השבות" - חוק השבות, התש"י - 1950;

"חוק חופשה שנתית" - חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951;

"חוק חיילים משוחררים" - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט1949-;

"חוק הכניסה לישראל" - חוק הכניסה לישראל, התשי"ב - 1952

"חוק משפחות חיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950;

"חוק נכי המלחמה בנאצים" - חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד - 1954-;

"חוק נכי רדיפות הנאצים" - חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז1957-;

"חוק נפגעי פעולות איבה" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970;

"חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954-;

"חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963;

"חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו - 1986;

"חוק שירות בתי הסוהר" - חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א - 1981-;

"חוק שירות המדינה" - חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1970;

"חוק שירות התעסוקה" - חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1959-;

"חוק שירותי הכבאות" - חוק שירותי הכבאות, התשי"ט1959-;

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987-;

"חוק תגמול לחייל" - חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, התשכ"ה1965-;

"ילד" - לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

בחוק הביטוח הלאומי, החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) יחולו הוראות אלה:

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מדד" יבוא:

"הסכום הבסיסי" -

(1)  לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו - 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א)  מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג)  דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד)  קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה)  מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו)  תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז)  מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2)  לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' - 144 שקלים חדשים;

(3)  לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) - 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1)  ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד'