עמוד הבית   תחומי עיסוק   חוקים / מאמרים   קישורים   צור קשר   שאלות ותשובות   תנאי השימוש  
 
 

 

 

הסכם למכירת רכב (הסכם בין רוכש למוכר רכב) - לצרכי פירוק והשבתה

שימוש חופשי - באדיבות www.kricheli.com

 

שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ בחודש ___ שנת ____

 

בין:                              ________________

מרחוב ______________, [עיר] [מיקוד]

(להלן:" המוכר").

                                                                                                            מצד אחד

לבין:                             _______________________

בעל ת.ז. מספר ____________

מרחוב ______________, [עיר] [מיקוד]

 (להלן: "הקונה").

מצד שני

 

הואיל:               והמוכר הנו הבעלים והמחזיק של רכב מדגם _______ שנת ייצור __________ מספר רישוי __________ מספר שלדה __________  ( להלן : הרכב )

והואיל:              והמוכר מצהיר שברצונו למכור את זכויותיו ברכב לקונה וברצון הקונה לקנות את זכויות המוכר ברכב הכל בכפוף ובהתאם לתנאי ההסכם.

לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

1.                 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.

2.                 המוכר מעביר לקונה את זכויותיו ברכב בתמורה לסכום של  __________ שקלים אשר ישולמו למוכר על ידי הקונה במעמד העברת הבעלות ברכב במשרד הרישוי על שם הקונה.

3.                 התשלום למוכר על ידי הקונה יעשה במזומן.

4.                 הקונה מסכים כי הינו מקבל את הרכב AS IS, לאחר שמעמדו של הרכב במשרד הרישוי הינו "מבוטל – לפירוק" וכי הוא רוכש את הרכב לצורכי פירוק בלבד ולא לצורכי שימוש תחבורתי.

5.                 [אופציונאלי] הקונה מצהיר כי ידאג להעביר את הרכב על שמו מייד עם החתימה על הסכם זה. הקונה מצהיר כי הינו סוחר רכב / אינו סוחר רכב על פי ההגדרה בחוק וכי לא יעשה כל שימוש בניגוד להוראות הסכם זה.

6.                 המוכר מצהיר כי אין כל מניעה מטעמו למכירת הרכב וכי אין עיקולים ו/או שעבודים הרשומים על הרכב, למעט ____________.

7.                 לא קיים הקונה תנאי מתנאי הסכם זה או התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה או לא קיים אותם במועד, זכאי המוכר, מבלי לפגוע בכל זכות שבידו , לבטל את ההסכם ובין היתר לתבוע מהקונה את כל הנזקים שייגרמו לו כתוצאה מכך.

8.                 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המוכר: _____________, [עיר] [מיקוד].

הקונה: _____________, [עיר] [מיקוד].

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

המוכר

 

הקונה

 

 

 

    

                                                  

 

 

 

 

 

 
 

גל קריכלי - משרד עורכי דין

 

Gal Kricheli - Law Offices

 

רחוב חיל החימוש 1, ראשל"צ

75702

1 st. Hel Himush street, Rishon Le - Zion

 

טלפון

03-9414511

Telephone

 

טלפון סלולרי/נייד

054-5729923/2

Mobile

 

פקסימיליה

 03-9414533

Facsimile

 

דואר אלקטרוני:

gal@kricheli.com

E-Mail