עמוד הבית >> חוקים ומאמרים >> חוק ההוצאה לפועל
שם
טלפון
דוא"ל
מהות פנייה
  

 

 

 

 

 

חוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז - 1967

 

פרק זה של ההגדרות הינו מילון מונחים המבהיר ומבאר מיהם הצדדים השונים המעורבים בהליך ההוצאה לפועל.

פרק א': הוראות כלליות

1. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ט, תשנ"ד)

בחוק זה -

"בית-משפט" - לרבות בית-דין דתי;

"פסק-דין" - פסק-דין או החלטה אחרת של בית-משפט בענין אזרחי, לרבות החלטה על תשלום הוצאות בענין שאינו אזרחי;

"זוכה" - מי שפסק-דין ניתן לזכותו, לרבות חליפין;

"חייב" - מי שפסק-דין ניתן לחובתו;

"חוב פסוק" - החוב, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית וההוצאות שנתחייב בהם החייב לפי פסק דין;

"הליך" - פעולה לפי חוק זה לשם הוצאה לפועל של פסק-דין;

"ערובה" - ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת;

"נכס" - לרבות זכות קיימת או עתידה.

"לשכה" או "לשכת הוצאה לפועל" - לשכת הוצאה לפועל שהוקמה כאמור בסעיף 2.

"קיבוץ" - אגודה שיתופית שסווגה על-ידי רשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות, כקיבוץ או כמושב שיתופי.

2. לשכת הוצאה לפועל

ליד כל בתי-משפט שלום תהיה לשכת הוצאה לפועל ובה ראש ההוצאה לפועל ומוציא לפועל.

3. ראש ההוצאה לפועל

הסמכויות של ראש ההוצאה לפועל נתונות לכל שופט של בית-משפט שלום ולכל רשם של בית-משפט שלום.

4. מוציא לפועל

שר המשפטים ימנה מוציאים לפועל; המינוי יפורסם ברשומות.

4א. הענקת סמכויות למוציא לפועל (תיקון: תש"ן)

(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בצו כי בקשות של זוכה לפי חוק זה, שיפורטו בצו, בציון הסעיפים שלפיהם הן מוגשות, יהיה רשאי מוציא לפועל, סגנו או מי שממלא את מקומו בהעדרו, לדון ולהחליט בהן בתקופה שתיקבע בצו; בצו כאמור לא ייכללו בקשות לפי סעיפים 19, 25, 48, 58 ו- 70.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) טעון אישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

5. הטלת תפקידים (תיקון: תש"ן, תשנ"א)3

(א) מוציא לפועל רשאי להטיל על פקיד של בית המשפט וכן על אדם אחר, שהסכימו לכך, ביצוע של הליכים שבתחום סמכותו (להלן - תפקיד ביצוע); מוציא לפועל שמנהל בתי המשפט הסמיכו לכך במיוחד רשאי להטיל תפקיד כאמור גם לענין הליכים שבתחום סמכותו של מוציא לפועל אחר; המוציא לפועל רשאי להתנות את הטלת התפקיד וביצועו בתנאים שימצא לנכון.

(ב) מוציא לפועל לא יטיל תפקיד ביצוע על אדם שאינו פקיד של בית המשפט אלא אם כן יש בידי אותו אדם אישור בר תוקף לכך מאת הועדה שמונתה לפי סעיף 5א, ואולם רשאי מוציא לפועל להטיל תפקיד ביצוע על עורך דין או מתמחה לעריכת דין אף אם אין בידם אישור כאמור; לענין זה, "אדם" - למעט תאגיד.

(ג) מי שקיבל עליו תפקיד ביצוע (להלן - בעל תפקיד), דינו, לענין אותו תפקיד, כדין מוציא לפועל, עליו לבצעו אישית ואין הוא רשאי להטיל את ביצועו על אדם אחר.

(ג1) אין באמור בסעיף קטן (ג) כדי למנוע מבעל התפקיד להסתייע באנשים מתאימים לביצוע התפקיד, ובלבד שיהיה נוכח במקום בעת הביצוע ואולם אין באמור כדי לגרוע מאחריותו האישית של בעל התפקיד.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי מוציא לפועל להטיל על תאגיד תפקיד של שמירה על מיטלטלין מעוקלים ומכירתם; התאגיד יודיע למוציא לפועל מי הם נושאי המשרות שיהיו אחראים לביצוע התפקיד האמור, ויראו כל אחד מהם כבעל תפקיד ביצוע לענין סעיפים קטנים (ג) ו-(ג1).

פרק ג' - עיקול מקרקעין

33. הגדרות

בפרק זה (פרק ג'- עיקול מקרקעין) - "מקרקעין" - לרבות זכויות בקרקע הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין;

"בית-משפט" - בית המשפט המחוזי שבתחום-שיפוטו נמצאים המקרקעין.

34. הטלת עיקול ותוצאותיו (תיקון: תש"ן)

(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומים על שמו וכן על עיקול זכויות החייב במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה עליהם לטובתו; לעניין זה, "הערת אזהרה" – כמשמעותה בסעיף 126 לחוק המקרקעין
 -
, התשכ"ט - 1969.

(ב) בית המשפט רשאי, לבקשת הזוכה ולאחר ששוכנע שמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב, להצהיר על כך ולצוות על עיקולם.

(ג) ציווה ראש ההוצאה לפועל או בית המשפט על עיקול מקרקעין, יוטל העיקול על ידי רישומו בפנקסי המקרקעין, ומשנרשם וכל עוד לא בוטל, לא תיעשה ולא תירשם באותם מקרקעין כל פעולה מרצון - למעט פדיון משכנתה - אלא בהיתר מאת בית המשפט.

35. עיקול זמני

(א) נתבקש בית המשפט לעקל מקרקעי החייב שאינם רשומים על שמו וטרם החליט בבקשה, רשאי הוא, לבקשת הזוכה ולאחר שניתנה ערובה להנחת דעתו, לצוות על עיקול זמני של המקרקעין.

(ב) על עיקול זמני יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 34(ג).

(ג) הוכח לבית המשפט כי הבקשה לעיקול זמני הוגשה שלא בתום-לב וכי העיקול הזמני גרם נזק למי שהמקרקעין היו רשומים על שמו, רשאי הוא לחייב את המבקש בפיצוי הנזק בסכום שייקבע, ורשאי הוא להורות, לשם כך, על חילוט הערובה.

 

 

 
עמוד הבית | אודותינו / תחומי עיסוק | שאלות ותשובות | חוקים ומאמרים | קישורים | צור קשר
Created by Natali Geller