עמוד הבית

 

תחומי עיסוק

 

חוקים / מאמרים

 

קישורים

 

יצירת קשר

 

שאלות ותשובות

 

תנאי השימוש

 

 

 

 

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967

 

 

פרק ב:עיקול מיטלטלין

פרק ג: עיקול מקרקעין

פרק ד: עיקול בידי צד שלישי

פרק ה: כינוס נכסים

פרק ו: ביצוע בעין

פרק ז: חקירת יכולת ותשלום בשיעורים

פרק ז1: חייב מוגבל באמצעים

 פרק ז2: צווי הבאה וצווי מאסר

פרק ז3: איחוד תיקים

פרק ז4: ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר

פרק ח: הוראות שונות

 

 

 

פרק א': הוראות כלליות

 

1. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ט, תשנ"ד)

בחוק זה -

"בית-משפט" - לרבות בית-דין דתי;

"פסק-דין" - פסק-דין או החלטה אחרת של בית-משפט בעניין אזרחי, לרבות החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי;

"זוכה" - מי שפסק-דין ניתן לזכותו, לרבות חליפין;

"חייב" - מי שפסק-דין ניתן לחובתו;

"חוב פסוק" - החוב, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית וההוצאות שנתחייב בהם החייב לפי פסק דין;

"הליך" - פעולה לפי חוק זה לשם הוצאה לפועל של פסק-דין;

"ערובה" - ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת;

"נכס" - לרבות זכות קיימת או עתידה.

"לשכה" או "לשכת הוצאה לפועל" - לשכת הוצאה לפועל שהוקמה כאמור בסעיף 2.

"קיבוץ" - אגודה שיתופית שסווגה על-ידי רשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות, כקיבוץ או כמושב שיתופי.

 

2. לשכת הוצאה לפועל

ליד כל בתי-משפט שלום תהיה לשכת הוצאה לפועל ובה ראש ההוצאה לפועל ומוציא לפועל.

 

3. ראש ההוצאה לפועל

הסמכויות של ראש ההוצאה לפועל נתונות לכל שופט של בית-משפט שלום ולכל רשם של בית-משפט שלום.

 

4. מוציא לפועל

שר המשפטים ימנה מוציאים לפועל; המינוי יפורסם ברשומות.

 

4א. הענקת סמכויות למוציא לפועל (תיקון: תש"ן)

(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בצו כי בקשות של זוכה לפי חוק זה, שיפורטו בצו, בציון הסעיפים שלפיהם הן מוגשות, יהיה רשאי מוציא לפועל, סגנו או מי שממלא את מקומו בהעדרו, לדון ולהחליט בהן בתקופה שתיקבע בצו; בצו כאמור לא ייכללו בקשות לפי סעיפים 19, 25, 48, 58 ו- 70.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) טעון אישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

5. הטלת תפקידים (תיקון: תש"ן, תשנ"א)

(א) מוציא לפועל רשאי להטיל על פקיד של בית המשפט וכן על אדם אחר, שהסכימו לכך, ביצוע של הליכים שבתחום סמכותו (להלן - תפקיד ביצוע); מוציא לפועל שמנהל בתי המשפט הסמיכו לכך במיוחד רשאי להטיל תפקיד כאמור גם לעניין הליכים שבתחום סמכותו של מוציא לפועל אחר; המוציא לפועל רשאי להתנות את הטלת התפקיד וביצועו בתנאים שימצא לנכון.

(ב) מוציא לפועל לא יטיל תפקיד ביצוע על אדם שאינו פקיד של בית המשפט אלא אם כן יש בידי אותו אדם אישור בר תוקף לכך מאת הועדה שמונתה לפי סעיף 5א, ואולם רשאי מוציא לפועל להטיל תפקיד ביצוע על עורך דין או מתמחה לעריכת דין אף אם אין בידם אישור כאמור; לעניין זה, "אדם" - למעט תאגיד.

(ג) מי שקיבל עליו תפקיד ביצוע (להלן - בעל תפקיד), דינו, לעניין אותו תפקיד, כדין מוציא לפועל, עליו לבצעו אישית ואין הוא רשאי להטיל את ביצועו על אדם אחר.

(ג1) אין באמור בסעיף קטן (ג) כדי למנוע מבעל התפקיד להסתייע באנשים מתאימים לביצוע התפקיד, ובלבד שיהיה נוכח במקום בעת הביצוע ואולם אין באמור כדי לגרוע מאחריותו האישית של בעל התפקיד.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי מוציא לפועל להטיל על תאגיד תפקיד של שמירה על מיטלטלין מעוקלים ומכירתם; התאגיד יודיע למוציא לפועל מי הם נושאי המשרות שיהיו אחראים לביצוע התפקיד האמור, ויראו כל אחד מהם כבעל תפקיד ביצוע לעניין סעיפים קטנים (ג) ו-(ג1).

(ה) (בוטל)

 

5א.  ועדת האישורים (תיקון: תשנ"א, תש"ס)

(א)  שר המשפטים  ימנה  ועדה  למתן  אישורים  לעניין  סעיף 5(ב)  (להלן - ועדת האישורים); חבריה יהיו שופט של בית משפט שלום, והוא יהיה היושב-ראש, נציג שר המשפטים וקצין משטרה ששר המשטרה מינה על פי הצעת המפקח הכללי של המשטרה.

(ב) הועדה רשאית לתת אישור לאדם לצורך קבלת תפקיד כאמור בסעיף 5(ב), אם נתקיימו בו אלה:

(1)  הוא תושב ישראל;

(1א)  הועדה מצאה כי סגולות אופיו ואישיותו, וידיעותיו הלשוניות, מתאימות לתפקיד על פי מבחנים ובדיקות שקבעה הועדה בהתייעצות עם נציבות שירות המדינה; 

(2) הוא הוכיח להנחת דעתה של הועדה שהוא בקיא בהליכים של ההוצאה לפועל.

(3)  הוא בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החינוך והתרבות אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות.

(ג)  הועדה רשאית לסרב לתת אישור -

(1)  בהתחשב בעברו הפלילי של המבקש או בהתנהגותו, או מטעמים של שלום הציבור;

(2)  אם המבקש ביקש את האישור בטענה כוזבת;

(3)  אם היא סבורה שהמבקש לא יוכל למלא את התפקיד כראוי;

(4) אם היא סבורה כי מילוי תפקידו של המבקש כבעל תפקיד עשוי ליצור ניגוד עניינים עם מקצועו או עם עיסוקיו האחרים, לרבות היותו בעל רשיון לחקירות פרטיות או בעל רשיון לארגון שירותי שמירה או תאגיד חוקרים, כמשמעותם בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב - 1972.

(5)  אם המבקש הוא נושא משרה או עובד בתאגיד שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף 5(ד), או מועסק על-ידו.

(ד) לא יינתן אישור לאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, אם ביום שבו הגיש בקשה לקבלת אישור טרם עברו עשר שנים מיום שעבר את העב